Aktualności
Kontakt
Skrzynka na listy
O nas
1%
Darowizny
Programy
SubProgramy
Projekty
Relacje
Artykuły
Partnerzy
Newsletter


- Cechy darowizn
- Wysokość odliczeń
- Zakres celów publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie Creo
- Katalog celów publicznych

Podstawowe cechy darowizny:

1. możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" celów społecznych,
2. przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
3. o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania.

Wysokość darowizn przekazanych, podlegających odliczeniu nie może przekroczyć:

6% dochodu - w przypadku osób fizycznych,

10% dochodu - w przypadku osób prawnych.

Począwszy od rozliczeń sporządzanych za rok 2005 zarówno darczyńca jak i obdarowana organizacja muszą składać do urzędu skarbowego deklarację
CIT-D, w której umieszczane są informacje o dużych darowiznach poczynionych w roku podatkowym.

Dla organizacji pozarządowej obowiązek sporządzania deklaracji CIT-D pojawia się, gdy:
- wartość jednorazowej darowizny przekracza 15.000 zł,
- wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

Z obowiązku składania tej deklaracji zwolnione są organizacje, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza 20 000 zł.

Dla Darczyńcy obowiązek sporządzania tej deklaracji pojawia się, gdy:
- wartość jednorazowej darowizny przekracza 15 000 zł,
- wartość wszystkich darowizn przekazanych jednej organizacji w danym roku przekracza 35.000 zł.

Zakres celów publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie Creo:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działania wspomagające rozwój demokracji,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu.

Katalog celów
, na które można przekazywać darowizny podlegające odliczeniu, regulowany
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Art. 4.
1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w Ustawie, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.